TrialNet

Plats
Skånes Universitetssjukhus, Malmö.
Beskrivning
Bakgrund
Innan man insjuknar i typ 1 diabetes kan så kallade autoantikroppar mätas. Dessa är ett mått på att en process, där betacellerna successivt förstörs, pågår. I slutet av processen kan man mäta lätt förhöjda glukosvärden i blodet och ett lätt förhöjt HbA1c, som inte räcker för en diagnos typ 1 diabetes.
I TrialNet screenas släktingar till typ 1 diabetes-patienter för autoantikroppar. Personer som visar sig ha autoantikroppar följs med glukosbelastningar och kan tillfrågas att delta i studier som avser att bevara kvarvarande betaceller och därmed förhindra insjuknande i typ 1 diabetes.

Frågeställning
Den primära frågeställningen är vilka faktorer för förhöjd ärftlig risk samt autoimmuna och metabola markörer som är kopplade till utvecklingen av typ 1 diabetes.

Kort beskrivning
I TrialNet följs personer med förhöjd risk att drabbas av typ 1 diabetes för att få information om sjukdomsalstrande faktorer, karakterisera personernas risk för att drabbas samt identifiera forskningspersoner till preventionsstudier, med mål att skjuta upp/förebygga sjukdom.
Address
Skånes Universitetssjukhus, Södra Förstadsgatan, Malmö
Koordinerande prövare
Åke Lernmark, Helena Elding Larsson
Tid
Om screeningprovet är negativt, följs barn och ungdomar med ett årligt screeningprov upp till 18 års ålder. De forskningspersoner som är positiva för autoantikroppar, och har förhöjd risk för att drabbas av typ 1 diabetes, följs i Uppföljningsdelen av studien tills dess att personen kan randomiseras till en preventionsstudie eller tills diagnos av diabetes ställs.
Antal deltagare
TrialNet-studien tar löpande in nya forskningspersoner och har ingen begränsning i antal forskningspersoner
Diagnos
Friska släktingar till typ 1 diabetes-patienter
Inklusionskriterier
• Forskningsperson (1-45 år) som har förstagradssläkting (helsyskon, barn, föräldrar) med autoimmun diabetes. • Forskningsperson (1-20 år) som har andra/tredjegradssläkting (mor/farföräldrar, moster/faster, morbror/farbror, kusin, halvsyskon, syskonbarn) med autoimmun diabetes.
• Forskningsperson (1-45 år) som har diabetesrelaterad autoantikropp.
Exklusionskriterier
Personer som har eller har haft någon form av diabetes.
Sponsor & Samarbetspartner
Studien finansieras av National Institutes of Health (NIH) och Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF).