Frågor och svar

Vad är en klinisk studie och varför utförs den?

Kliniska studier görs för att undersöka en grupp individer med en viss sjukdom, testa effekt och säkerhet hos nya läkemedel, diagnostiska tester, produkter eller behandlingar. Kliniska studier är nödvändiga för att svara på frågor om till exempel effekter och biverkningar. Dessutom är de en förutsättning för att nya läkemedel, medicintekniska produkter eller behandlingar ska godkännas och kunna börja användas inom vården. En klinisk prövning kan också vara en utvärdering av någon annan typ av behandling, t.ex. en kirurgisk behandling, någon form av diet, sjukgymnastik eller medicinskteknisk utrustning. Andra frågor man ofta vill ha svar på är hur läkemedlet påverkas av andra mediciner som kan tänkas användas samtidigt, vilken dos som är mest effektiv, om det fungerar olika hos yngre och äldre personer eller hur effektivt läkemedlet är jämfört med preparat som redan finns.

Varför ska man vara med i en klinisk studie?

Som studiedeltagare innebär det ofta att genomgå noggranna undersökningar som bidrar till ökad kunskap om sjukdomar eller behandlingar. Att delta i en klinisk prövning kan ha många aspekter och innebär ett visst åtagande för patienten – men de allra flesta upplever det som positivt att träffa läkare och annan sjukvårdspersonal i större utsträckning än vanligtvis. Att få testa ett nytt preparat innan det finns tillgängligt för allmänheten kan också upplevas som positivt. De preparat som studeras är de senaste och mest avancerade som forskningen kan erbjuda. Beroende på hur den kliniska studien är upplagd är det dock inte säkert att alla deltagare får prova en ny behandling. Men även om man själv inte skulle få någon individuell behandlingsfördel kan det ändå kännas meningsfullt att göra en insats som kan vara till nytta för andra med samma sjukdom.

Vad innebär det att vara med i en klinisk studie?

Det är frivilligt att delta i en klinisk studie och innan man tackar ja har man rätt till att få både muntlig och skriftlig information om den planerade studien. Det är viktigt att följa alla instruktioner och att komma till de kontroller och planerade besök som ingår i den kliniska studien, annars kan det vara svårt för forskarna att dra riktiga slutsatser.

Utsätter man sig för risker genom att delta i en klinisk studie?

Kliniska prövningar av läkemedel utförs ofta i samarbete mellan företaget som utvecklat den nya medicinen, läkare och annan personal i sjukvården. Prövningen utförs enligt strikta regler som gäller över hela världen. Alla som deltar övervakas och undersöks mycket noga, vilket gör riskerna med att delta i kliniska studier minimala. Det bör dock sägas att nästan alla preparat har biverkningar och att det studerade preparatet kan ha oönskade effekter. Alla studier som sker är godkända av både Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden.

Kan man avbryta sin medverkan i förväg?

Om man inte längre vill vara med i studien har man rätt att avbryta sin medverkan när som helst – utan att förklara varför. Dock är det är viktigt att höra av sig till studiepersonalen för att göra dem medvetna om beslutet.

Hur gör man för att anmäla sig till en klinisk studie?

Man kan få en förfrågan från sitt diabetesteam eller hitta information här.
Johnny Ludvigsson, MD PhD
Senior Professor of Pediatrics at Crown Princess Victoria Children´s Hospital, Linköping University Hospital, and Div of Pediatrics, Dept of Clin Exp Medicin, Medical Faculty, Linköping University

SE 581 85 Linköping, Sweden
tel +46 13 28 68 54
johnny.ludvigsson@liu.se